Všeobecné obchodní podmínky pro oddlužení fyzické osoby

Osobní bankrot VOP

 

Definice pojmů

 • Poskytovatel služby se rozumí společnost EGIDA Group s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 224097 vedená u Městského soudu v Praze, IČ:02884151, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1.

 • Poskytovanými službami se rozumí zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení, dále také všeobecně označované jako osobní bankrot.

 • Žadatelem se rozumí fyzická osoba, která má zájem o pomoc poskytovatele služby v souvislosti se sepsáním a podáním žádosti návrhu na povolení oddlužení,

 • Smluvní strany jsou Poskytovatel služby a Žadatel o službu, které se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a uzavřenou Příkazní smlouvou o zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení.

 • Příkazní smlouva vymezuje veškerá práva a povinnosti poskytovatele a žadatele v souvislosti s vykonáním služby směřující k povolení žádosti a povolení návrhu na povolení oddlužení a dále se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami,

 • Objednávka je prováděna osobně nebo elektronickou cestou odesláním požadavku prostřednictvím /kalkulacka.htm nebo /kontakty.htm. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky ze strany žadatele a odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek poskytovatele zveřejněných a volně dostupných na www.egida-group.cz.

 • Cena a termín plnění služby poskytovatelem je stanovena individuálně. Odvíjí se zejména od způsobu, rychlosti zpracování dle požadavků žadatele a dle individuální náročnosti případu žadatele s tím, že vše je upřesněno po předchozí dohodě v Příkazní smlouvě.

 • Zálohou se rozumí finanční plnění žadatele ve prospěch poskytovatele za služby osobní bankrot jsou přesně sjednány v Příkazní smlouvě s tím, že žadatel je v souladu s touto a těmito všeobecnými obchodními podmínkami uhradit poskytovateli zálohu ve výši minimálně 30% z celkové ceny za službu poskytovatele.

 • Doplatkem se rozumí finanční plnění žadatele ve prospěch poskytovatele služby za dokončení předmětu smlouvy, tj. osobní bankrot.

 

 

I. Základní ustanovení

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) upravují vztah mezi žadatelem a poskytovatelem služby „Zpracování návrhu na povolení oddlužení fyzických osob“ (dále také osobní bankrot nebo OB). VOP jsou závazné jak pro žadatele, tak poskytovatele služby osobní bankrot.

   

 2. žadatel odesláním elektronické žádosti o osobní bankrot z internetového objednávkového formuláře /kalkulacka.htm nebo /kontakty.htm potvrzuje, že je s VOP srozuměn a tímto jejich znění přijímá a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

   

 3. Po obdržení objednávky žadatele o osobní bankrot poskytovatel neprodleně zašle žadateli návrh Příkazní smlouvy a ceny služby osobní bankrot tak, aby měl žadatel možnost se bezodkladně rozhodnout, zda Příkazní smlouvu s poskytovatelem uzavře. Pro uzavření Příkazní smlouvy o zpracování návrhu na povolení oddlužení v souladu s VOP mohou být použity také prostředky tzv. komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran. Odsouhlasením těchto VOP žadatel současně uzavírá s poskytovatelem Příkazní smlouvu dle čl. II těchto VOP.

   

 4. Poskytovatel služby osobní bankrot a žadatel společně souhlasí a prohlašují, že jejich smluvní vztah se bude řídit Občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími zákony a platnými vyhláškami.

 

II. Uzavření Příkazní smlouvy

 

 1. Těmito obchodními podmínkami se poskytovatel služby osobní bankrot zavazuje, že pro uživatele zařídí v souladu s ustanoveními Příkazní smlouvy náležitosti dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a to výkonem činností v oblasti řešení oddlužení a žadatel se zavazuje za tuto činnost zaplatit poskytovateli služby osobní bankrot sjednanou odměnu.

   

 2. Poskytovatel služby osobní bankrot se ve spolupráci s žadatelem od data platnosti a účinnosti Příkazní smlouvy bude zajišťovat pro žadatele tyto záležitosti:

  1. posouzení návrhu na povolení oddlužení

  2. zpracování návrhu na povolení oddlužení

  3. opravy a doplnění návrhu na povolení oddlužení

  4. zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení

  5. pomoc v případě, že žadatel nesplní podmínky pro osobní bankrot a oddlužení

  6. podání návrhu na povolení oddlužení jménem žadatele

    

 3. Žadatel je oprávněn od objednávky služby osobní bankrot odstoupit v případě, že poskytovatel služby neplní své povinnosti vyplývající z Příkazní smlouvy, a to s právem požadovat vrácení finančních prostředků, které v souvislosti se službou osobní bankrot poskytovateli již uhradil.

 

III. Povinnosti žadatele - mandanta

 

 1. Příkazce se zavazuje předložit Příkazníkovi pravdivý, úplný a správný seznam svých věřitelů.

   

 2. Příkazce je povinen poskytnout Příkazníkovi veškeré informace o svých závazcích a jemu známe a pravdivé informace, údaje a doklady, které mají souvislost s řádnými úkony a plněním dle této smlouvy.

   

 3. Příkazce se zavazuje spolupracovat s Příkazníkem při sdělování údajů o svých dluzích a při jejich aktualizaci.

   

 4. Příkazce odpovídá a nese plnou odpovědnost za skutečnost, že dluhy, se kterými seznámil Příkazníka, jsou úplné a správné, že poskytnuté údaje o dluzích jsou pravdivé, že nezamlčel Příkazníkovi žádné podstatné okolnosti a skutečnosti, jež mohou mít vliv na celý proces, průběh a úspěšnost podání návrhu na povolení oddlužení. V případě zjištění opaku se Příkazce zavazuje uhradit Příkazníkovi veškeré škody.

   

 5. Příkazce výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a osobních údajů svých dlužníků, pokud to je nezbytné při plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy pro Příkazníka.

   

 6. V případě, že Příkazce bude požadovat podání Návrhu na povolení oddlužení v zastoupení Příkazníkem, zavazuje se za tímto účelem vystavit Příkazníkovi příslušnou plnou moc.

   

 7. Pokud v důsledku opomenutí předložit Příkazníkovi ze strany Příkazce některé dokumenty, informace či listiny, což bude mít za následek vícepráce, zavazuje se Příkazník za tyto zaplatit Příkazníkovi odměnu v souladu s touto smlouvou.

   

 8. Příkazce výslovně prohlašuje, že předložením insolvenčního návrhu není sledován jeho nepoctivý záměr, nebyl dle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech potrestán pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

 

 

IV. Práva a povinnosti poskytovatele – mandatáře

 

 1. Příkazník je při plnění svých povinností plynoucích z této smlouvy povinen postupovat v zájmu Příkazce a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přiloženou plnou mocí, která je nedílnou součástí této smlouvy a v těchto intencích připravit a zpracovat návrh na povolení oddlužení způsobily po formální stránce k podání u příslušného soudu.

 

 1. Příkazník se zavazuje, že návrh na povolení oddlužení bude zpracován v souladu se zákonem a v rámci obecně závazných předpisů platných v ČR, etických a morálních norem.

   

 2. Příkazník je oprávněn v souladu s čl. III., odst. 4. této smlouvy zveřejnit jménem Příkazce nacionále Příkazce a jeho dlužníků, pokud to bude nezbytné pro úspěšné podání návrhu na povolení oddlužení mandanta.

 

V. Odměna Příkazníka

 

 1. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za jeho činnost specifikovanou v čl. IV. této smlouvy odměnu ve výši ….............................. Kč (slovy ….........................................Korun českých), a to nejpozději v den předání návrhu na povolení oddlužení ze strany Příkazníka Příkazci, a to na účet Příkazníka č:. …................................... s variabilním symbolem ….................................., popřípadě v hotovosti. Pokud nebude odměna takto uhrazena, Příkazce nemá žádný nárok na předání návrhu na povolení oddlužení zpracovaného Příkazníkem a současně není dotčeno právo Příkazníka na ponechání si zaplacené zálohy Příkazcem jako náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním této smlouvy.

   

 2. Podpisem této smlouvy se Příkazce zavazuje uhradit Příkazníkovi zálohu ve výši …...................................(slovy ….........................................Korun českých) a to na účet mandatáře č:. …................................... s variabilním symbolem ….................................., nebo v hotovosti a to v termínu do 5-ti dnů od podpisu této smlouvy. Tato záloha bude následně odečtena od smluvní odměny uvedené v tomto článku, odstavec 1.

   

 3. V případě, že Příkazce od této příkazní smlouvy po dobu její platnosti bezdůvodně odstoupí nebo ji vypoví, tj. přesto, že Příkazník neporušil žádnou svou povinnost vyplývajících z této smlouvy, zavazuje se Příkazce uhradit Příkazníkovi odměnu dle odst. 1. a 2. tohoto článku, a to v plné výši, jako náhradu účelně vynaložených nákladů Příkazníka spojených s plněním této smlouvy.

   

 4. V případě, že návrh na povolení oddlužení příslušný soud pravomocně zamítne, a to výhradně z důvodu, že Příkazník udělal formální chybu, je Příkazník povinen neprodleně vrátit Příkazci veškerá plnění, která od něj přijal.

 

VI. Platnost smlouvy

 

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností od data jejího podpisu do pravomocného usnesení o povolení návrhu na povolení oddlužení.

 

VII. Výpověď smlouvy

 

 1. O povinnostech Příkazce a Příkazníka v případě výpovědi této smlouvy platí ustanovení §2430 a následující z. č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

   

 2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

   

 3. Příkazce pověřuje poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 4 odst., zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro účely plnění této smlouvy.

   

 4. Příkazník je povinen po skončení spolupráce dle této smlouvy zajistit skartování veškerých osobních údajů Příkazce a osob, jejichž osobní údaje byly zpracovány v souladu s touto smlouvou.

   

 5. Příkazník splní svou povinnost vyplývající z této smlouvy předáním všech potřebných náležitostí Příkazci. Poté Příkazce jedná již sám za sebe, když tímto okamžikem zanikají povinnosti Příkazníka dle této smlouvy, vyjma případu, kdy by bylo třeba podaný Návrh doplnit či opravit nebo dle instrukce Příkazce vzít podaný Návrh zpět. V Takovémto případě není odměna Příkazníka dotčena.

   

 6. Příkazník není odpovědný za plnění Příkazce po schválení rozhodnutí oddlužení příslušným soudem, ani za zamítavé stanovisko soudu.

   

 7. Příkazník neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s případnými změnami a doplněními, které Příkazce učiní v průběhu a po zahájení insolvenčního bez vědomí Příkazníka.

   

 8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

   

 9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy v závěru této smlouvy.