Potvrzuji, že tímto souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) obsažených z žádosti o služby poskytované společností EGIDA Group s.r.o., IČ 02884151, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224097 (dále jen „společnost“) prostřednictvím dálkových telekomunikačních služeb, Internetu, prostřednictvím provozoven společnosti nebo jiným způsobem splňujícím podmínky pro uzavření smluvního vztahu pro účely stanovené níže. 

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto dotazníku, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů níže stanovených.

 Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně v rámci činností společnosti souvisejících s realizací finančních služeb zprostředkovávaných nebo poskytovaných společností klientovi a v rozsahu a za účelem nezbytně nutným k zajištění realizace klientem požadovaných služeb (tj. zejména v rozsahu manuálního a automatizovaného zpracování údajů v rámci vlastního informačního systému), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s plněním závazků plynoucích ze smluvního vztahu mezi společností a klientem.

Správce údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.